Mr – Tan Hong Wei

-Tổng giám đốc Công ty TNHH Thịnh Thái

– Tổng giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật cơkhí Khang Lâm