• Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Khí Khang Lâm
    “ Hợp tác để cùng thành công” và định hướng “Liên tục cải tiến”
  • Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Khí Khang Lâm
    tạo ra sản phẩm chất lượng cao nhất để phục vụ khách hàng

Thành viên chính-Tổng giám đốc Công ty TNHH Thịnh Thái - Tổng giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật cơkhí Khang Lâm

-Ủy viên ban chấp hành hiệp hội giấy Việt Nam -Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc và Thương mại Á Châu -Tổng giám đốc Nhà máy giấy và bao bì Tân Long

Strong cultural exchange atmosphere